A következőkben közre adjuk a tisztelt klubtagok részére a külföldi vadászatokra vonatkozó jogszabályok kivonatos közlését. Érdemes ezekben a rendelkezésekben elmélyedni, sok fontos részletet megvilágítanak. Amennyiben kérdésére nem talál választ, lépjen kapcsolatba Velünk!

UTAZÁSI SZERZŐDÉSEK

1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről

6. Az utazási szerződés
415. § (1) Utazási szerződés alapján a vállalkozó utazási iroda köteles a szerződésben meghatározott utazásból, az út egyes állomásain való tartózkodásból és az ezzel összefüggő részszolgáltatásokból – így különösen szállás, étkezés – álló szolgáltatást teljesíteni, a megrendelő pedig köteles a díjat megfizetni.
(2) Ha a vállalkozó csak a szerződésben meghatározott egyes kikötésektől eltérően tud kötelezettségének eleget tenni, a megrendelő a díj csökkentését és kárának megtérítését követelheti.

281/2008 (XI.28.) Korm. Rendelet az utazási szerződésről

(a teljes rendelet itt érhető el: http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800281.KOR)

Ezen belül is különösen az alábbi pontokat érdemes ismernünk, és az utazási szerződésben kikötnünk:

4. § (1) Az utazási szerződésnek a következőket kell tartalmaznia:
a) az utazásszervező, továbbá – ha az utazási szerződést utazásközvetítő útján kötik – az utazásközvetítő nevét, székhelyét, telefonszámát,
b) az utazásszervezőnek, továbbá – ha az utazási szerződést utazásközvetítő útján kötik – az utazásközvetítőnek az Utevr. szerinti nyilvántartásba vételi számát,
c) az utas nevét és lakcímét, továbbá – elektronikus úton kötött utazási szerződés esetén – elektronikus levelezési címét,
d) az utas által megrendelt szolgáltatást,
e) a szolgáltatás igénybevételének idejét, helyét,
f) a szolgáltatást nyújtó megjelölését,
g) adott esetben a személyszállítás eszközét és a célállomást,
h) a szolgáltatásnak a szervezési díjat is magában foglaló díját (a továbbiakban: a szolgáltatás díja), forintban meghatározva,
i) a szolgáltatás díjában nem bennefoglalt, külön felszámításra kerülő adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen az üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték) forintban meghatározott összegét,
j) az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj forintban meghatározott összegét, továbbá annak megfizetése rendjét és módját, valamint a díj módosításának lehetőségére vonatkozó, a 6. §-ban foglaltaknak megfelelő tájékoztatást,
k) annak a biztosítónak vagy pénzintézetnek a megnevezését, amellyel az utazásszervező az Utevr.-ben előírt vagyoni biztosítékra vonatkozóan szerződést kötött,
l) az arra való figyelemfelhívást, hogy az utas az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos kifogását a 10. § (4) bekezdésében foglaltak szerint köteles haladéktalanul közölni az utaskísérővel vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval, valamint
m) ha az utazásszervező közreműködőjének felelősségét nemzetközi egyezmény korlátozza, az erre vonatkozó tájékoztatást, a vonatkozó nemzetközi egyezményt kihirdető jogszabály megjelölésével.

(ez különösen fontos a trófeák behozatala kapcsán, kiemelten figyeljünk erre a szerződés megkötésekor)

5. § (1) Az utazási szerződés megkötésekor előleg címén a szolgáltatás díja (részvételi díj) legfeljebb negyven százalékának befizetése követelhető. Ettől a rendelkezéstől el lehet térni, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ró az utazásszervezőre.
(ennek igazolását kérjük mindig a szervezőtől)

12. § (1) Az utazásszervező a szolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett közreműködő magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el, kivéve, ha a közreműködő felelősségét jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyezmény korlátozza.
d) az utas külön kéréseit, amelyeket az utazási szerződés megkötése előtt közölt az utazásszervezővel, illetve az utazásközvetítővel.
(célszerű külön rendelkezni a szerződésben a trófea behozatalával kapcsolatos engedélyek utazásszervező általi megszervezéséről, a kinti közreműködők előzetes megnevezéséről)

(2) Az utazásszervezőnek az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való  felelőssége a szolgáltatás díja (a részvételi díj) összegének kétszeresét meghaladó része tekintetében az utazási  szerződésben korlátozható.
(Fontos, hogy ezt a rendelkezést egyeztessük le az utazást szervezővel, célszerű a korlátozást nem engedni.)

Az utazást szervező felelősségére vonatkozó állásfoglalások:
FPK 1995/29. (47. Pf. 23.683/1993.)
Utazás szervezéséről kötött szerződés esetében a szervező nem tekinthető más cég által szervezett utazás közvetítőjének, ezért az utazási szerződés hibás teljesítéséért akkor is felel, ha az utazást más cég szolgáltatásának igénybe vételével bonyolítja le.

FEGYVEREK SZÁLLÍTÁSA

2004. évi XXIV. Törvény a lőfegyverekről és lőszerekről
Lásd részletesen:
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400024.TV#lbj1param)

3. § (1)10 A rendőrség által kiadott engedély szükséges:
c) az „A”, „B”, „C” vagy „D” kategóriába tartozó tűzfegyver, a lőfegyverdarab, az e törvény alapján lőfegyvernek minősülő légfegyver, a lőszer és a hangtompító megszerzéséhez, tartásához, az ország területére történő behozatalához, az ország területéről történő kiviteléhez, az ország területén történő átszállításához;
további szabályokat tartalmaz a

253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet a fegyverekről és lőszerekről

Lásd részletesen:
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400253.KOR

ezen belül is különösen:

4. § (1) A lőfegyver, a lőfegyverdarab, a lőszer (lőszerelem), a flóbert töltény, a festéklövő
fegyver, a gáz- és riasztófegyver, a gáz- és riasztótöltény, a légfegyver, a színházi fegyver
gyártását, a Magyar Köztársaság területén történő forgalmazását, a lőfegyver, a lőszer
(lőszerelem) kereskedelmi célú, kivitelét, a tevékenység helye, az ország területén történő
átszállítását, behozatalát a Magyar Köztársaság területére történő határátlépés helye szerint
illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság engedélyezi.

TRÓFEÁK SZÁLLÍTÁSÁRA, BEHOZATALÁRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK

A z alábbi vám-és pénzügyőri utasításokkal célszerű tisztában lennünk:

108/2003.( IX.15.) VPOP Utasítás a vadászati trófeák és védett állatok kivitele és behozatala során alkalmazandó eljárásról

Ügyiratszám: 14.035/14/2003.VPOP.IX.
Behozatal

3.1. Az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V.28.) FM rendelet értelmében az FVM előzetes állat-egészségügyi engedélyével hozható be haszonállat, vadon élő állat, védett állat, minden egyéb, járványos állatbetegség terjesztésére alkalmas anyag, tárgy és eszköz, ideértve az elejtett állatok trófeáját is.
3.2. A határátkelőhelyen működő hatósági állatorvos végzi a behozott termékek állategészségügyi ellenőrzését, ellenőrzi az engedély meglétét és érvényességét, az állatorvosi származási és egészségügyi bizonyítványt.
3.3. A trófeák behozatalához meg kell követelni a küldő/származási ország állategészségügyi engedélyét, valamint nemzetközileg védett állatok trófeája esetén a CITES engedélyét is.

Nemzetközileg védett állatok és ezek trófeái / 2003. évi XXXII.tv./  + /271/2002. (XII.20.) Kormányrendelet

4.1. A 271/2002.( XII.20.) Kormányrendelet értelmében import engedély szükséges a rendelet 1.számú melléklet A/ és B/ oszlopában szereplő fajok példányainak, továbbá a Washingtoni Egyezmény ( CITES ) VII. cikk 5. pontjának hatálya alá tartozó fajok példányainak behozatalához, valamint minden – a fentiekben felsorolt mellékletekben szereplő áruk – behozatalához, amelyeket az Egyezményben nem részes államból importálnak.
4.2. A 271/2002. ( XII.20.) Kormányrendelet 1.számú melléklet A/ oszlopa tartalmazza azon fajok felsorolását, melyek a nemzetközi kereskedelem káros hatásai miatt a kipusztulás szélére kerültek, illetve Európában veszélyeztetettnek minősülnek. Ezekkel kapcsolatban tilos mindenfajta kereskedelmi tevékenység, e mellékletben szereplő fajok trófeáinak kivitelére és behozatalára engedély sem adható ki. Különleges esetben engedélyezi a CITES Igazgatási Hatóság ezen áruk behozatalát, átszállítását (pl: természetvédelmi okokból, visszatelepítési céllal ). Ebben az esetben a hazai CITES Igazgatási Hatóság import engedélyének és a származási ország CITES export engedélyének együttes megléte szükséges a vámkezeléshez. Ennek megfelelően amennyiben valaki az A/ oszlopban felsorolt fajhoz vagy trófeájához kiviteli/behozatali engedélyt mutat be, a kiléptetés/beléptetés elvégzése előtt a határvámhivatal a CITES Igazgatási Hatósággal ( Tel: 395-6857, Fax: 245-7505 ) haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot az engedély valódiságának igazolása végett. Az eredménytől függően a büntetőeljárás megindításának van helye.
4.3. A Kormányrendelet 1.számú melléklet B/ oszlopában felsorolt fajok esetén a nemzeti szabályozás szigorúbb rendelkezéseket tartalmaz, mely szerint ezek forgalmához export, illetve import engedély szükséges.( A nemzetközi szabályozás csak export engedélyezést határoz meg. )Behozatal esetén kötelező a származási ország exportengedélyét megkövetelni.
4.4. A C/ oszlopban, valamint a 2.számú mellékletben szereplő fajok esetén az importálónak a beléptető határvámhivatalnál import bejelentést kell tennie, melyhez mellékelnie kell a származási ország CITES export engedélyét vagy a származási igazolást.
4.5. A 2003. évi XXXII. Törvénnyel kihirdetett Washingtoni Egyezmény hatálya alá tartozó, valamint a fokozottan védetté nyilvánított – vadászatból is származó – állatok és részeik kiviteli ellenőrzése esetén legalább szúrópróbaszerű vámvizsgálatot kell tartani.
Lehetőség szerint a vámvizsgálatot az illetékes Nemzeti Park/Természetvédelmi Hivatal képviselőjének jelenlétében kell végrehajtani.
Amennyiben a kiviteli ellenőrzés és a kiléptetés során jogsértés gyanúja merül fel, a vámhivatal köteles értesíteni az illetékes regionális természetvédelmi hatóságot.

5. A védett állatok és a trófeák fentiek szerinti forgalma engedélyekhez kötött a vonatkozó jogszabályok értelmében, így az árubejelentésre és az árunyilatkozat adásra vonatkozó kötelezettség általános szabályai szerint kell eljárni, figyelemmel arra, hogy a jogellenes cselekményt az engedély nélküli behozatal/kivitel valósítja meg.